Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de eenmanszaak Just in Time

Begripsomschrijvingen:

In deze voorwaarden wordt onder Just in Time verstaan:

ē          de eenmanszaak Just in Time

Onder opdrachtgever wordt verstaan:

ē           elke natuurlijke of rechtspersoon bevoegd en bekwaam is rechtshandelingen te verrichten.

Vertegenwoordiging

Just in Time wordt in binnen en buiten rechte vertegenwoordigd door J.M. van der Ploeg (wonende te Hengelo).

Inschrijving

Just in Time is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van koophandel Veluwe en Twente te Enschede onder nummer 08084178

Overeenkomsten

De overeenkomst tussen Just in Time en de opdrachtgever kan zowel schriftelijk als telefonisch worden aangegaan. De opdrachtgever ontvangt binnen 5 dagen een schriftelijke bevestiging van deze overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na verzending van de bevestiging heeft gereageerd.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever er voldoende kredietwaardig is voor zijn betalingsverplichting.

Blijkt een opdrachtgever op enig moment naar het oordeel van Just in Time niet kredietwaardig, dan kan Just in Time de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Geheimhouding

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Indien Just in Time op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak gehouden is aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden vertrouwelijke informatie te verstrekken, en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk recht van verschoning, is Just in Time niet gehouden tot enige schade vergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Annulering

Bij annulering van een cursus, gelegen op een tijdstip korter dan 6 weken voor aanvang van de cursus, dient 50 % van de overeengekomen prijs te worden betaald.

Bij annulering van een cursus, gelegen op een tijdstip korter dan 2 weken voor aanvang van de cursus, dient 75 % van de overeengekomen prijs te worden betaald.

Klachten

Klachten wordenaltijd vertrouwelijk behandeld.

Na beŽindiging van de cursus/training kunnen eventuele klachten gemeld worden via het op de website in te vullen klachten formulier.

Klachten met een acuut karakter, kunnen telefonisch worden gemeld op het calamiteitennummer; 06-54722956 waarna alsnog het klachten formulier ingevuld en verstuurd dient te worden.

Na het schriftelijk melden van de klacht ontvangt u binnen 4 weken een schriftelijke reactie van de genomen of de te nemen acties.

De klacht zal uiterlijk 4 weken na deze schriftelijke reactie afgehandeld zijn.

Indien deze termijn niet gehaald kan worden zullen we u dit in de eerste schriftelijke reactie laten weten. Uitsluitsel wordt altijd binnen 3 maanden gegeven.

Indien een klacht gerechtvaardigd is, zal Just in Time een keuze maken betreffende een eventuele schade regeling.

Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen zal Just in Time de klacht neer leggen bij MCC Bureau voor Mediation, Coaching en Consultancy, het oordeel van de beroepsinstantie zal bindend zijn.

Betaling

Betaling van de overeengekomen bedragen dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn wordt maandelijks cumulatief de wettelijke rente in rekening gebracht. De eventuele kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning zijn voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting niet op noch doen deze teniet.

Alle klachten en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en 1 jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

Just in Time of haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor materiŽle of immateriŽle schade, ontstaan als gevolg van of tijdens de cursus/bijeenkomst.

Het bijwonen van de bijeenkomsten gebeurt geheel op eigen risico.

Voor zover door Just in Time gebruik wordt gemaakt van software vervaardigd door derden is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van programmeringfouten tenzij en voor zover de leverancier van de software aansprakelijkheid voor de software heeft aanvaard en de schade op hem kan worden verhaald.

Garantie

Just in Time staat garant voor actueel en kwalitatief lesmateriaal.

Just in Time maakt gebruik van oefenmaterialen die in goede staat verkeren en hygiŽnisch zijn.

De docent/trainer van Just in Time is een gekwalificeerde en professionele beroepsbeoefenaar op het terrein van de cursus of training die verzorgd moet worden.

Alle instructeurs zijn bevoegd door de Nederlandse Reanimatie Raad om reanimatie onderwijs te verzorgen en daar waar van toepassing zijn de instructeurs ook erkend door het Oranje Kruis als Instructeur Eerste Hulp.

Alle verpleegkundig instructeurs zijn geregistreerd in het BIG register.

Reclames

Op straffe van ongeldigheid dienen reclames binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden.

Overmacht

Indien de cursus/bijeenkomst geen doorgang kan vinden als gevolg van ernstige ziekte of dood van de docenten of in geval van andere ernstige calamiteiten, ontstaat geen recht op schadevergoeding.

Copyright

Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Just in Time verboden geheel of gedeeltelijke teksten over te nemen uit lesmateriaal van Just in Time.

Geschillen en toegepast recht

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een bevoegd Nederlands rechter.

Op alle voorwaarden, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen, waarop de voorwaarden betrekking hebben is slechts uitsluitend Nederlands recht en het Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Geldigheid algemene voorwaarden

Reeds door de verwijzing op bevestigingen en facturen naar het depot van deze voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Enschede wordt de opdrachtgever geacht kennis te dragen van het hanteren van deze voorwaarden en de inhoud van de voorwaarden te kennen en daarmee in te stemmen.

Bij elke overeenkomst wordt een afschrift van deze voorwaarden ter beschikking gesteld.

 

footer-logo footer-logo

Copyright © 2011 Just in time | Realisatie door klein-networking.nl